Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 8:18

New American Standard Version
2 Corinthians 8:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – We have sent along with him the brother whose fame in {the things of} the gospel {has spread} through all the churches;
NA26 – συνεπέμψαμεν (5656) δὲ μετ αὐτοῦ τὸν ἀδελφὸν οὗ ἔπαινος ἐν τῷ εὐαγγελίῳ διὰ πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν
WH – συνεπεμψαμεν (5656) δε μετ αυτου τον αδελφον ου ο επαινος εν τω ευαγγελιω δια πασων των εκκλησιων
PES – ܫܰܕ݁ܰܪܢ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܡܶܗ ܠܰܐܚܽܘܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܶܗ ܒ݁ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile