Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 7:11

New American Standard Version
2 Corinthians 7:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For behold what earnestness this very thing, this godly sorrow, has produced in you: what vindication of yourselves, what indignation, what fear, what longing, what zeal, what avenging of wrong! In everything you demonstrated yourselves to be innocent in the matter.
NA26 – ἰδοὺ (5628) γὰρ αὐτὸ τοῦτο τὸ κατὰ θεὸν λυπηθῆναι (5683) πόσην κατειργάσατο (5662) ὑμῖν σπουδήν, ἀλλὰ ἀπολογίαν, ἀλλὰ ἀγανάκτησιν, ἀλλὰ φόβον, ἀλλὰ ἐπιπόθησιν, ἀλλὰ ζῆλον, ἀλλὰ ἐκδίκησιν· ἐν παντὶ συνεστήσατε (5656) ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι (5750) τῷ πράγματι.
WH – ιδου (5640) γαρ αυτο τουτο το κατα θεον λυπηθηναι (5683) ποσην κατειργασατο (5662) υμιν σπουδην αλλα απολογιαν αλλα αγανακτησιν αλλα φοβον αλλα επιποθησιν αλλα ζηλον αλλα εκδικησιν εν παντι συνεστησατε (5656) εαυτους αγνους ειναι (5721) τω πραγματι
PES – ܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܗܺܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܐܬ݁ܬ݁ܥܺܝܩܬ݁ܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟ݁ܡܳܐ ܐܰܥܒ݁ܕ݂ܰܬ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܚܦ݂ܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ ܘܡܰܦ݁ܰܩ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܘܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܘܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܘܚܽܘܒ݁ܳܐ ܘܰܛܢܳܢܳܐ ܘܰܬ݂ܒ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܚܰܘܺܝܬ݁ܽܘܢ ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܕ݂ܟ݂ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܰܨܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile