Lectionary Calendar
Tuesday, October 3rd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 6:7

New American Standard Version
2 Corinthians 6:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – in the word of truth, in the power of God; by the weapons of righteousness for the right hand and the left,
NA26 – ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάμει θεοῦ· διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν,
WH – εν λογω αληθειας εν δυναμει θεου δια των οπλων της δικαιοσυνης των δεξιων και αριστερων
PES – ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ ܒ݁ܚܰܝܠܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܙܰܝܢܳܐ ܕ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܒ݂ܣܶܡܳܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile