Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 6:2

New American Standard Version
2 Corinthians 6:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for He says, "" I , I ." Behold, now is "" ," behold, now is "" "--
NA26 – λέγει (5719) γάρ, Καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά (5656) σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά (5656) σοι· ἰδοὺ (5628) νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ (5628) νῦν ἡμέρα σωτηρίας
WH – λεγει (5719) γαρ καιρω δεκτω επηκουσα (5656) σου και εν ημερα σωτηριας εβοηθησα (5656) σοι ιδου (5640) νυν καιρος ευπροσδεκτος ιδου (5640) νυν ημερα σωτηριας
PES – ܐܶܡܰܪ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܒ݂ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܡܩܰܒ݁ܠܳܐ ܥܢܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܘܰܒ݂ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܥܰܕ݁ܰܪܬ݁ܳܟ݂ ܗܳܐ ܗܳܫܳܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܡܩܰܒ݁ܠܳܐ ܘܗܳܐ ܗܳܫܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile