Lectionary Calendar
Friday, September 29th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 5:9

New American Standard Version
2 Corinthians 5:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore we also have as our ambition, whether at home or absent, to be pleasing to Him.
NA26 – διὸ καὶ φιλοτιμούμεθα, (5736) εἴτε ἐνδημοῦντες (5723) εἴτε ἐκδημοῦντες, (5723) εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι. (5750)
WH – διο και φιλοτιμουμεθα (5736) ειτε ενδημουντες (5723) ειτε εκδημουντες (5723) ευαρεστοι αυτω ειναι (5721)
PES – ܘܡܶܬ݂ܚܰܦ݁ܛܺܝܢܰܢ ܕ݁ܶܐܢ ܥܳܢܽܘܕ݂ܶܐ ܚܢܰܢ ܘܶܐܢ ܥܳܡܽܘܪܶܐ ܠܶܗ ܗܘܰܝܢ ܫܳܦ݂ܪܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile