Lectionary Calendar
Friday, September 29th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 5:8

New American Standard Version
2 Corinthians 5:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – we are of good courage, I say, and prefer rather to be absent from the body and to be at home with the Lord.
NA26 – θαρροῦμεν (5719) δὲ καὶ εὐδοκοῦμεν (5719) μᾶλλον ἐκδημῆσαι (5658) ἐκ τοῦ σώματος καὶ ἐνδημῆσαι (5658) πρὸς τὸν κύριον.
WH – θαρρουμεν (5719) δε και ευδοκουμεν (5719) μαλλον εκδημησαι (5658) εκ του σωματος και ενδημησαι (5658) προς τον κυριον
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܬ݁ܟ݂ܺܝܠܺܝܢܰܢ ܘܰܡܣܰܘܚܺܝܢܰܢ ܕ݁ܢܶܥܢܰܕ݂ ܡܶܢ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܰܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile