Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 5:4

New American Standard Version
2 Corinthians 5:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For indeed while we are in this tent, we groan, being burdened, because we do not want to be unclothed but to be clothed, so that what is mortal will be swallowed up by life.
NA26 – καὶ γὰρ οἱ ὄντες (5752) ἐν τῷ σκήνει στενάζομεν (5719) βαρούμενοι, (5746) ἐφ οὐ θέλομεν (5719) ἐκδύσασθαι (5670) ἀλλ ἐπενδύσασθαι, (5670) ἵνα καταποθῇ (5686) τὸ θνητὸν ὑπὸ τῆς ζωῆς.
WH – και γαρ οι οντες (5723) εν τω σκηνει στεναζομεν (5719) βαρουμενοι (5746) εφ ω ου θελομεν (5719) εκδυσασθαι (5670) αλλ επενδυσασθαι (5670) ινα καταποθη (5686) το θνητον υπο της ζωης
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܗܳܫܳܐ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܡܶܬ݁ܬ݁ܰܢܚܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܝܽܘܩܪܶܗ ܘܠܳܐ ܨܳܒ݂ܶܝܢܰܢ ܠܡܶܫܠܚܶܗ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܢܶܠܒ݁ܰܫ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܒ݁ܠܰܥ ܡܺܝܬ݂ܽܘܬ݂ܶܗ ܒ݁ܚܰܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile