Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 5:20

New American Standard Version
2 Corinthians 5:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, we are ambassadors for Christ, as though God were making an appeal through us; we beg you on behalf of Christ, be reconciled to God.
NA26 – ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν (5719) ὡς τοῦ θεοῦ παρακαλοῦντος (5723) δι ἡμῶν· δεόμεθα (5736) ὑπὲρ Χριστοῦ, καταλλάγητε (5649) τῷ θεῷ.
WH – υπερ χριστου ουν πρεσβευομεν (5719) ως του θεου παρακαλουντος (5723) δι ημων δεομεθα (5736) υπερ χριστου καταλλαγητε (5649) τω θεω
PES – ܐܺܝܙܓ݁ܰܕ݁ܶܐ ܚܢܰܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܚܠܳܦ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܳܥܶܐ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܢ ܚܠܳܦ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܒ݁ܳܥܶܝܢܰܢ ܐܶܬ݂ܪܰܥܰܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile