Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 4:1

New American Standard Version
2 Corinthians 4:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, since we have this ministry, as we received mercy, we do not lose heart,
NA26 – Διὰ τοῦτο, ἔχοντες (5723) τὴν διακονίαν ταύτην, καθὼς ἠλεήθημεν, (5681) οὐκ ἐγκακοῦμεν, (5719)
WH – δια τουτο εχοντες (5723) την διακονιαν ταυτην καθως ηλεηθημεν (5681) ουκ εγκακουμεν (5719)
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܳܐܢܳܐ ܠܰܢ ܒ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܰܐܚܺܝܕ݂ܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܪܰܚܡܶܐ ܕ݁ܰܗܘܰܘ ܥܠܰܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile