Lectionary Calendar
Saturday, December 9th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 2:7

New American Standard Version
2 Corinthians 2:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – so that on the contrary you should rather forgive and comfort {him,} otherwise such a one might be overwhelmed by excessive sorrow.
NA26 – ὥστε τοὐναντίον μᾶλλον ὑμᾶς χαρίσασθαι (5664) καὶ παρακαλέσαι, (5658) μή πως τῇ περισσοτέρᾳ λύπῃ καταποθῇ (5686) τοιοῦτος.
WH – ωστε τουναντιον [ | μαλλον ] υμας χαρισασθαι (5664) και παρακαλεσαι (5658) μη πως τη περισσοτερα λυπη καταποθη (5686) ο τοιουτος
PES – ܘܡܶܟ݁ܺܝܠ ܐ݈ܚܪܳܢܝܳܐܝܺܬ݂ ܘܳܠܶܐ ܕ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܩܽܘܢ ܠܶܗ ܘܰܬ݂ܒ݂ܰܝܐܘܽܢܶܗ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܒ݁ܟ݂ܰܪܝܽܘܬ݂ܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܬ݁ܳܐ ܢܶܬ݂ܒ݁ܠܰܥ ܠܶܗ ܗܰܘ ܡܰܢ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܽܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile