Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 1:15

New American Standard Version
2 Corinthians 1:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In this confidence I intended at first to come to you, so that you might twice receive a blessing;
NA26 – Καὶ ταύτῃ τῇ πεποιθήσει ἐβουλόμην (5711) πρότερον πρὸς ὑμᾶς ἐλθεῖν, (5629) ἵνα δευτέραν χάριν σχῆτε, (5632)
WH – και ταυτη τη πεποιθησει εβουλομην (5711) προτερον προς υμας ελθειν (5629) ινα δευτεραν [ χαραν | χαριν ] σχητε (5632)
PES – ܘܰܒ݂ܗܳܢܳܐ ܬ݁ܽܘܟ݂ܠܳܢܳܐ ܨܳܒ݂ܶܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܕ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܥܺܝܦ݂ܳܐܝܺܬ݂ ܬ݁ܩܰܒ݁ܠܽܘܢ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile