Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 13:3

New American Standard Version
2 Corinthians 13:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – since you are seeking for proof of the Christ who speaks in me, and who is not weak toward you, but mighty in you.
NA26 – ἐπεὶ δοκιμὴν ζητεῖτε (5719) τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦντος (5723) Χριστοῦ· ὃς εἰς ὑμᾶς οὐκ ἀσθενεῖ (5719) ἀλλὰ δυνατεῖ (5719) ἐν ὑμῖν.
WH – επει δοκιμην ζητειτε (5719) του εν εμοι λαλουντος (5723) χριστου ος εις υμας ουκ ασθενει (5719) αλλα δυνατει (5719) εν υμιν
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܒ݂ܽܘܩܝܳܐ ܒ݁ܳܥܶܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܰܡܡܰܠܶܠ ܒ݁ܺܝ ܗܰܘ ܕ݁ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܚܺܝܠ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢ ܗ݈ܽܘ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile