Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 11:3

New American Standard Version
2 Corinthians 11:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But I am afraid that, as the serpent deceived Eve by his craftiness, your minds will be led astray from the simplicity and purity {of devotion} to Christ.
NA26 – φοβοῦμαι (5736) δὲ μή πως, ὡς ὄφις ἐξηπάτησεν Εὕαν ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτοῦ, φθαρῇ (5652) τὰ νοήματα ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἁπλότητος καὶ τῆς ἁγνότητος τῆς εἰς τὸν Χριστόν.
WH – φοβουμαι (5736) δε μη πως ως ο οφις εξηπατησεν (5656) ευαν εν τη πανουργια αυτου φθαρη (5652) τα νοηματα υμων απο της απλοτητος [και της αγνοτητος] της εις τον χριστον
PES – ܕ݁ܳܚܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܐܛܥܺܝ ܚܶܘܝܳܐ ܠܚܰܘܳܐ ܒ݁ܰܢܟ݂ܺܝܠܽܘܬ݂ܶܗ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܬ݂ܚܰܒ݁ܠܽܘܢ ܪܶܥܝܳܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܦ݁ܫܺܝܛܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile