Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 11:21

New American Standard Version
2 Corinthians 11:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – To {my} shame I {must} say that we have been weak {by comparison.} But in whatever respect anyone {else} is bold--I speak in foolishness--I am just as bold myself.
NA26 – κατὰ ἀτιμίαν λέγω, (5719) ὡς ὅτι ἡμεῖς ἠσθενήκαμεν· (5758) ἐν δ ἄν τις τολμᾷ, (5725) ἐν ἀφροσύνῃ λέγω, (5719) τολμῶ (5719) κἀγώ.
WH – κατα ατιμιαν λεγω (5719) ως οτι ημεις ησθενηκαμεν (5758) εν ω δ αν τις τολμα (5725) εν αφροσυνη λεγω (5719) τολμω (5719) καγω
PES – ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܨܰܥܪܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܰܚܢܰܢ ܡܚܺܝܠܺܝܢܰܢ ܗ݈ܽܘ ܒ݁ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܰܡܪܰܚ ܐ݈ܢܳܫ ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܡܰܡܪܰܚ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile