Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 2 Corinthians 10:10

New American Standard Version
2 Corinthians 10:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For they say, ""His letters are weighty and strong, but his personal presence is unimpressive and his speech contemptible."
NA26 – ὅτι, Αἱ ἐπιστολαὶ μέν, φησίν, (5748) βαρεῖαι καὶ ἰσχυραί, δὲ παρουσία τοῦ σώματος ἀσθενὴς καὶ λόγος ἐξουθενημένος.
WH – οτι αι επιστολαι μεν φησιν (5719) βαρειαι και ισχυραι η δε παρουσια του σωματος ασθενης και ο λογος εξουθενημενος (5772)
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܕ݁ܶܐܓ݁ܪܳܬ݂ܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܢ ܘܚܰܣܺܝܢܳܢ ܡܶܐܬ݂ܝܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܓ݂ܽܘܫܡܳܐ ܟ݁ܪܺܝܗ ܘܡܶܠܬ݂ܶܗ ܫܺܝܛܳܐ ܀
Lexical Parser: