Lectionary Calendar
Thursday, November 30th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 6:5

New American Standard Version
1 Timothy 6:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and constant friction between men of depraved mind and deprived of the truth, who suppose that godliness is a means of gain.
NA26 – διαπαρατριβαὶ διεφθαρμένων (5772) ἀνθρώπων τὸν νοῦν καὶ ἀπεστερημένων (5772) τῆς ἀληθείας, νομιζόντων (5723) πορισμὸν εἶναι (5750) τὴν εὐσέβειαν.
WH – διαπαρατριβαι διεφθαρμενων (5772) ανθρωπων τον νουν και απεστερημενων (5772) της αληθειας νομιζοντων (5723) πορισμον ειναι (5721) την ευσεβειαν
PES – ܘܰܫܚܳܩܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܚܰܒ݁ܰܠ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܘܰܓ݂ܠܺܝܙܺܝܢ ܡܶܢ ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ ܘܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܕ݁ܬ݂ܶܓ݂ܽܘܪܬ݁ܳܐ ܗ݈ܝ ܕ݁ܶܚܠܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܪܰܚ݈ܩ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile