Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 6:17

New American Standard Version
1 Timothy 6:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Instruct those who are rich in this present world not to be conceited or to fix their hope on the uncertainty of riches, but on God, who richly supplies us with all things to enjoy.
NA26 – Τοῖς πλουσίοις ἐν τῷ νῦν αἰῶνι παράγγελλε (5720) μὴ ὑψηλοφρονεῖν (5721) μηδὲ ἠλπικέναι (5760) ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι, ἀλλ ἐπὶ θεῷ τῷ παρέχοντι (5723) ἡμῖν πάντα πλουσίως εἰς ἀπόλαυσιν,
WH – τοις πλουσιοις εν τω νυν αιωνι παραγγελλε (5720) μη υψηλοφρονειν (5721) μηδε ηλπικεναι (5760) επι πλουτου αδηλοτητι αλλ επι θεω τω παρεχοντι (5723) ημιν παντα πλουσιως εις απολαυσιν
PES – ܠܥܰܬ݁ܺܝܪܶܐ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦ݁ܰܩܶܕ݂ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܬ݁ܪܺܝܡܽܘܢ ܒ݁ܪܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܬ݁ܬ݁ܰܟ݂ܠܽܘܢ ܥܰܠ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܠܰܝܬ݁ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܬ݁ܽܘܟ݂ܠܳܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܰܢ ܟ݁ܽܠ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܠܰܢܝܳܚܰܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile