Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 6:11

New American Standard Version
1 Timothy 6:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But flee from these things, you man of God, and pursue righteousness, godliness, faith, love, perseverance {and} gentleness.
NA26 – Σὺ δέ, ἄνθρωπε θεοῦ, ταῦτα φεῦγε· (5720) δίωκε (5720) δὲ δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, πίστιν, ἀγάπην, ὑπομονήν, πραϋπαθίαν.
WH – συ δε ω ανθρωπε θεου ταυτα φευγε (5720) διωκε (5720) δε δικαιοσυνην ευσεβειαν πιστιν αγαπην υπομονην πραυπαθιαν
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܘ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܪܽܘܩ ܘܗܰܪ݈ܛ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܟ݁ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܳܬ݂ܰܪ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile