Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 6:10

New American Standard Version
1 Timothy 6:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the love of money is a root of all sorts of evil, and some by longing for it have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs.
NA26 – ῥίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστιν (5748) φιλαργυρία, ἧς τινες ὀρεγόμενοι (5734) ἀπεπλανήθησαν (5681) ἀπὸ τῆς πίστεως καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν (5656) ὀδύναις πολλαῖς.
WH – ριζα γαρ παντων των κακων εστιν (5719) η φιλαργυρια ης τινες ορεγομενοι (5734) απεπλανηθησαν (5681) απο της πιστεως και εαυτους περιεπειραν (5656) οδυναις πολλαις
PES – ܥܶܩܳܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܟ݂ܽܘܠܗܶܝܢ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܪܶܚܡܰܬ݂ ܟ݁ܶܣܦ݁ܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܪܰܓ݂ܪܰܓ݂ܘ ܠܶܗ ܘܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܛܥܰܘ ܘܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܐܰܥܶܠܘ ܠܕ݂ܰܐܘܳܢܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile