Lectionary Calendar
Thursday, September 21st, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 5:8

New American Standard Version
1 Timothy 5:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.
NA26 – εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα οἰκείων οὐ προνοεῖ, (5719) τὴν πίστιν ἤρνηται (5763) καὶ ἔστιν (5748) ἀπίστου χείρων.
WH – ει δε τις των ιδιων και μαλιστα οικειων ου προνοει (5719) την πιστιν ηρνηται (5766) και εστιν (5719) απιστου χειρων
PES – ܐܶܢ ܐ݈ܢܳܫ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܺܝܠܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܘܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܝܳܨܶܦ݂ ܗܳܢܳܐ ܟ݁ܦ݂ܰܪ ܠܶܗ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܺܝܫ ܗ݈ܽܘ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile