Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 5:21

New American Standard Version
1 Timothy 5:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I solemnly charge you in the presence of God and of Christ Jesus and of {His} chosen angels, to maintain these {principles} without bias, doing nothing in a {spirit of} partiality.
NA26 – Διαμαρτύρομαι (5736) ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ἀγγέλων, ἵνα ταῦτα φυλάξῃς χωρὶς προκρίματος, μηδὲν ποιῶν (5723) κατὰ πρόσκλισιν.
WH – διαμαρτυρομαι (5736) ενωπιον του θεου και χριστου ιησου και των εκλεκτων αγγελων ινα ταυτα φυλαξης (5661) χωρις προκριματος μηδεν ποιων (5723) κατα προσκλισιν
PES – ܡܣܰܗܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘܗ݈ܝ ܓ݁ܒ݂ܰܝܳܐ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܬ݁ܶܛܰܪ ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܡ ܪܶܥܝܳܢܳܟ݂ ܠܡܶܕ݁ܶܡ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܣܥܽܘܪ ܡܶܕ݁ܶܡ ܒ݁ܡܰܣܰܒ݂ ܒ݁ܰܐܦ݁ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile