Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 5:14

New American Standard Version
1 Timothy 5:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, I want younger {widows} to get married, bear children, keep house, {and} give the enemy no occasion for reproach;
NA26 – βούλομαι (5736) οὖν νεωτέρας γαμεῖν, (5721) τεκνογονεῖν, (5721) οἰκοδεσποτεῖν, (5721) μηδεμίαν ἀφορμὴν διδόναι (5721) τῷ ἀντικειμένῳ (5740) λοιδορίας χάριν·
WH – βουλομαι (5736) ουν νεωτερας γαμειν (5721) τεκνογονειν (5721) οικοδεσποτειν (5721) μηδεμιαν αφορμην διδοναι (5721) τω αντικειμενω (5740) λοιδοριας χαριν
PES – ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܛܰܠܝܳܢ ܢܶܙܕ݁ܰܘܓ݂ܳܢ ܘܢܺܐܠܕ݁ܳܢ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܘܰܢܕ݂ܰܒ݁ܪܳܢ ܒ݁ܳܬ݁ܰܝܗܶܝܢ ܘܠܳܐ ܢܶܬ݁ܠܳܢ ܠܰܒ݂ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܳܐ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܨܽܘܚܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile