Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 4:2

New American Standard Version
1 Timothy 4:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – by means of the hypocrisy of liars seared in their own conscience as with a branding iron,
NA26 – ἐν ὑποκρίσει ψευδολόγων, κεκαυστηριασμένων (5772) τὴν ἰδίαν συνείδησιν,
WH – εν υποκρισει ψευδολογων κεκαυστηριασμενων (5772) την ιδιαν συνειδησιν
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܶܐܣܟ݁ܺܡܳܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܡܰܛܥܶܝܢ ܘܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܟ݁ܰܕ݁ܳܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܟ݂ܘܶܝܢ ܒ݁ܬ݂ܺܐܪܬ݁ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser: