Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 4:12

New American Standard Version
1 Timothy 4:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Let no one look down on your youthfulness, but {rather} in speech, conduct, love, faith {and} purity, show yourself an example of those who believe.
NA26 – μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω, (5720) ἀλλὰ τύπος γίνου (5737) τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ.
WH – μηδεις σου της νεοτητος καταφρονειτω (5720) αλλα τυπος γινου (5737) των πιστων εν λογω εν αναστροφη εν αγαπη εν πιστει εν αγνεια
PES – ܘܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܢܰܒ݂ܣܶܐ ܥܰܠ ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܐܶܠܳܐ ܗܘܺܝ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܡܗܰܝܡܢܶܐ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܗܽܘܦ݁ܳܟ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܕ݂ܰܟ݂ܝܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile