Lectionary Calendar
Friday, September 29th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 3:3

New American Standard Version
1 Timothy 3:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – not addicted to wine or pugnacious, but gentle, peaceable, free from the love of money.
NA26 – μὴ πάροινον, μὴ πλήκτην, ἀλλὰ ἐπιεικῆ, ἄμαχον, ἀφιλάργυρον,
WH – μη παροινον μη πληκτην αλλα επιεικη αμαχον αφιλαργυρον
PES – ܘܠܳܐ ܥܳܒ݂ܰܪ ܥܰܠ ܚܰܡܪܳܐ ܘܠܳܐ ܪܳܗܛܳܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܠܡܶܡܚܳܐ ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ ܘܠܳܐ ܢܰܨܳܝ ܘܠܳܐ ܪܳܚܶܡ ܟ݁ܶܣܦ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile