Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 3:1

New American Standard Version
1 Timothy 3:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – It is a trustworthy statement: if any man aspires to the office of overseer, it is a fine work he desires {to do.}
NA26 – Πιστὸς λόγος· εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, (5731) καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ. (5719)
WH – πιστος ο λογος ει τις επισκοπης ορεγεται (5731) καλου εργου επιθυμει (5719)
PES – ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܗ݈ܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܢ ܐ݈ܢܳܫ ܪܳܐܶܓ݂ ܩܰܫܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܥܒ݂ܳܕ݂ܶܐ ܛܳܒ݂ܶܐ ܪܳܐܶܓ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile