Lectionary Calendar
Thursday, December 7th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 2:7

New American Standard Version
1 Timothy 2:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this I was appointed a preacher and an apostle (I am telling the truth, I am not lying) as a teacher of the Gentiles in faith and truth.
NA26 – εἰς ἐτέθην (5681) ἐγὼ κῆρυξ καὶ ἀπόστολος ἀλήθειαν λέγω, (5719) οὐ ψεύδομαι (5736) διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν πίστει καὶ ἀληθείᾳ.
WH – εις ο ετεθην (5681) εγω κηρυξ και αποστολος αληθειαν λεγω (5719) ου ψευδομαι (5736) διδασκαλος εθνων εν πιστει και αληθεια
PES – ܗܳܝ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐܶܬ݁ܣܺܝܡܶܬ݂ ܟ݁ܪܽܘܙܳܗ ܘܰܫܠܺܝܚܳܗ ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܘܠܳܐ ܡܕ݂ܰܓ݁ܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܗܘܺܝܬ݂ ܡܰܠܦ݂ܳܢܳܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܪܳܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile