Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 2:2

New American Standard Version
1 Timothy 2:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for kings and all who are in authority, so that we may lead a tranquil and quiet life in all godliness and dignity.
NA26 – ὑπὲρ βασιλέων καὶ πάντων τῶν ἐν ὑπεροχῇ ὄντων, (5752) ἵνα ἤρεμον καὶ ἡσύχιον βίον διάγωμεν (5725) ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι.
WH – υπερ βασιλεων και παντων των εν υπεροχη οντων (5723) ινα ηρεμον και ησυχιον βιον διαγωμεν (5725) εν παση ευσεβεια και σεμνοτητι
PES – ܚܠܳܦ݂ ܡܰܠܟ݁ܶܐ ܘܪܰܘܪܒ݂ܳܢܶܐ ܕ݁ܥܽܘܡܪܳܐ ܫܰܠܝܳܐ ܘܢܺܝܚܳܐ ܢܶܥܡܰܪ ܒ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܕ݁ܶܚܠܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܕ݁ܰܟ݂ܝܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile