Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 2:15

New American Standard Version
1 Timothy 2:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But {women} will be preserved through the bearing of children if they continue in faith and love and sanctity with self-restraint.
NA26 – σωθήσεται (5701) δὲ διὰ τῆς τεκνογονίας, ἐὰν μείνωσιν (5661) ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ καὶ ἁγιασμῷ μετὰ σωφροσύνης.
WH – σωθησεται (5701) δε δια της τεκνογονιας εαν μεινωσιν (5661) εν πιστει και αγαπη και αγιασμω μετα σωφροσυνης
PES – ܚܳܝܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܝܰܠܕ݁ܶܝܗ ܐܶܢ ܢܩܰܘܽܘܢ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܢܰܟ݂ܦ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile