Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 1:4

New American Standard Version
1 Timothy 1:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – nor to pay attention to myths and endless genealogies, which give rise to mere speculation rather than {furthering} the administration of God which is by faith.
NA26 – μηδὲ προσέχειν (5721) μύθοις καὶ γενεαλογίαις ἀπεράντοις, αἵτινες ἐκζητήσεις παρέχουσιν (5719) μᾶλλον οἰκονομίαν θεοῦ τὴν ἐν πίστει·
WH – μηδε προσεχειν (5721) μυθοις και γενεαλογιαις απεραντοις αιτινες εκζητησεις παρεχουσιν (5719) μαλλον η οικονομιαν θεου την εν πιστει
PES – ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܪܡܽܘܢ ܠܫܽܘܥܝܳܬ݂ܳܐ ܘܰܠܬ݂ܰܫܥܝܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܫܰܪܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܣܳܟ݂ܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܚܶܪܝܳܢܶܐ ܗ݈ܘ ܥܳܒ݂ܕ݁ܳܢ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܘܠܳܐ ܒ݁ܶܢܝܳܢܳܐ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile