Lectionary Calendar
Monday, September 25th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 1:3

New American Standard Version
1 Timothy 1:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – As I urged you upon my departure for Macedonia, remain on at Ephesus so that you may instruct certain men not to teach strange doctrines,
NA26 – Καθὼς παρεκάλεσά (5656) σε προσμεῖναι (5658) ἐν Ἐφέσῳ πορευόμενος (5740) εἰς Μακεδονίαν, ἵνα παραγγείλῃς (5661) τισὶν μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν (5721)
WH – καθως παρεκαλεσα (5656) σε προσμειναι (5658) εν εφεσω πορευομενος (5740) εις μακεδονιαν ινα παραγγειλης (5661) τισιν μη ετεροδιδασκαλειν (5721)
PES – ܒ݁ܥܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܡܶܢܳܟ݂ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܙܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܠܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܺܝܰܐ ܕ݁ܰܬ݂ܩܰܘܶܐ ܒ݁ܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܘܰܬ݂ܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܠܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܠܳܐ ܢܰܠܦ݂ܽܘܢ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܶܐ ܡܫܰܚܠܦ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile