Lectionary Calendar
Monday, October 2nd, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Timothy 1:10

New American Standard Version
1 Timothy 1:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and immoral men and homosexuals and kidnappers and liars and perjurers, and whatever else is contrary to sound teaching,
NA26 – πόρνοις, ἀρσενοκοίταις, ἀνδραποδισταῖς, ψεύσταις, ἐπιόρκοις, καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ (5723) διδασκαλίᾳ ἀντίκειται, (5736)
WH – πορνοις αρσενοκοιταις ανδραποδισταις ψευσταις επιορκοις και ει τι ετερον τη υγιαινουση (5723) διδασκαλια αντικειται (5736)
PES – ܘܰܠܙܰܢܳܝܶܐ ܘܰܠܫܳܟ݂ܒ݁ܰܝ ܥܰܡ ܕ݁ܶܟ݂ܪܶܐ ܘܰܠܓ݂ܳܢܒ݁ܰܝ ܒ݁ܢܰܝ ܚܺܐܪܶܐ ܘܰܠܕ݂ܰܓ݁ܳܠܶܐ ܘܰܠܥܳܒ݂ܪܰܝ ܥܰܠ ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܘܰܠܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܣܰܩܽܘܒ݂ܠܳܐ ܠܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܚܠܺܝܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile