Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Thessalonians 5:27

New American Standard Version
1 Thessalonians 5:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I adjure you by the Lord to have this letter read to all the brethren.
NA26 – Ἐνορκίζω (5719) ὑμᾶς τὸν κύριον ἀναγνωσθῆναι (5683) τὴν ἐπιστολὴν πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς.
WH – ενορκιζω (5719) υμας τον κυριον αναγνωσθηναι (5683) την επιστολην πασιν τοις αδελφοις
PES – ܡܰܘܡܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܩܪܶܐ ܐܶܓ݁ܰܪܬ݁ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܶܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile