Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Thessalonians 4:8

New American Standard Version
1 Thessalonians 4:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So, he who rejects {this} is not rejecting man but the God who gives His Holy Spirit to you.
NA26 – τοιγαροῦν ἀθετῶν (5723) οὐκ ἄνθρωπον ἀθετεῖ (5719) ἀλλὰ τὸν θεὸν τὸν καὶ διδόντα (5723) τὸ πνεῦμα αὐτοῦ τὸ ἅγιον εἰς ὑμᾶς.
WH – τοιγαρουν ο αθετων (5723) ουκ ανθρωπον αθετει (5719) αλλα τον θεον τον [ | [και] ] διδοντα (5723) το πνευμα αυτου το αγιον εις υμας
PES – ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܡܰܢ ܕ݁ܛܳܠܶܡ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܛܳܠܶܡ ܐܶܠܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܝܰܗ݈ܒ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile