Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Thessalonians 4:3

New American Standard Version
1 Thessalonians 4:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this is the will of God, your sanctification; {that is,} that you abstain from sexual immorality;
NA26 – τοῦτο γάρ ἐστιν (5748) θέλημα τοῦ θεοῦ, ἁγιασμὸς ὑμῶν, ἀπέχεσθαι (5733) ὑμᾶς ἀπὸ τῆς πορνείας,
WH – τουτο γαρ εστιν (5719) θελημα του θεου ο αγιασμος υμων απεχεσθαι (5733) υμας απο της πορνειας
PES – ܗܳܢܰܘ ܓ݁ܶܝܪ ܨܶܒ݂ܝܳܢܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܰܕ݂ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܦ݁ܰܪܺܝܩܺܝܢ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile