Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Thessalonians 4:13-15

New American Standard Version
1 Thessalonians 4:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But we do not want you to be uninformed, brethren, about those who are asleep, so that you will not grieve as do the rest who have no hope.
NA26 – Οὐ θέλομεν (5719) δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, (5721) ἀδελφοί, περὶ τῶν κοιμωμένων, (5746) ἵνα μὴ λυπῆσθε (5747) καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες (5723) ἐλπίδα.
WH – ου θελομεν (5719) δε υμας αγνοειν (5721) αδελφοι περι των κοιμωμενων (5746) ινα μη λυπησθε (5747) καθως και οι λοιποι οι μη εχοντες (5723) ελπιδα
PES – ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܬ݂ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܐܰܚܰܝ ܕ݁ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܳܡܟ݁ܺܝܢ ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܟ݁ܳܪܝܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
1 Thessalonians 4:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with Him those who have fallen asleep in Jesus.
NA26 – εἰ γὰρ πιστεύομεν (5719) ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανεν (5627) καὶ ἀνέστη, (5627) οὕτως καὶ θεὸς τοὺς κοιμηθέντας (5685) διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ.
WH – ει γαρ πιστευομεν (5719) οτι ιησους απεθανεν (5627) και ανεστη (5627) ουτως και ο θεος τους κοιμηθεντας (5685) δια του ιησου αξει (5692) συν αυτω
PES – ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܺܝܬ݂ ܘܩܳܡ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܕ݂ܡܶܟ݂ܘ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܝܬ݁ܶܐ ܥܰܡܶܗ ܀
Lexical Parser:  
1 Thessalonians 4:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep.
NA26 – Τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν (5719) ἐν λόγῳ κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες (5723) οἱ περιλειπόμενοι (5742) εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ κυρίου οὐ μὴ φθάσωμεν (5661) τοὺς κοιμηθέντας· (5685)
WH – τουτο γαρ υμιν λεγομεν (5719) εν λογω κυριου οτι ημεις οι ζωντες (5723) οι περιλειπομενοι (5742) εις την παρουσιαν του κυριου ου μη φθασωμεν (5661) τους κοιμηθεντας (5685)
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܰܚܢܰܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܰܚܪܺܝܢܰܢ ܒ݁ܡܶܐܬ݂ܺܝܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܚܰܝܺܝܢܰܢ ܠܳܐ ܢܰܕ݂ܪܶܟ݂ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܕ݂ܡܶܟ݂ܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile