Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Thessalonians 4:11

New American Standard Version
1 Thessalonians 4:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and to make it your ambition to lead a quiet life and attend to your own business and work with your hands, just as we commanded you,
NA26 – καὶ φιλοτιμεῖσθαι (5738) ἡσυχάζειν (5721) καὶ πράσσειν (5721) τὰ ἴδια καὶ ἐργάζεσθαι (5738) ταῖς ἰδίαις χερσὶν ὑμῶν, καθὼς ὑμῖν παρηγγείλαμεν, (5656)
WH – και φιλοτιμεισθαι (5738) ησυχαζειν (5721) και πρασσειν (5721) τα ιδια και εργαζεσθαι (5738) ταις [ | [ιδιαις] ] χερσιν υμων καθως υμιν παρηγγειλαμεν (5656)
PES – ܘܬ݂ܶܬ݂ܚܰܦ݁ܛܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܫܠܶܝܢ ܘܰܥܢܶܝܢ ܒ݁ܣܽܘܥܪܳܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܦ݁ܳܠܚܺܝܢ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܩܶܕ݂ܢܳܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile