Lectionary Calendar
Friday, September 22nd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Thessalonians 1:5

New American Standard Version
1 Thessalonians 1:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit and with full conviction; just as you know what kind of men we proved to be among you for your sake.
NA26 – ὅτι τὸ εὐαγγέλιον ἡμῶν οὐκ ἐγενήθη (5675) εἰς ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον ἀλλὰ καὶ ἐν δυνάμει καὶ ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ ἐν πληροφορίᾳ πολλῇ, καθὼς οἴδατε (5758) οἷοι ἐγενήθημεν (5675) ἐν ὑμῖν δι ὑμᾶς.
WH – οτι το ευαγγελιον ημων ουκ εγενηθη (5675) εις υμας εν λογω μονον αλλα και εν δυναμει και εν πνευματι αγιω και [ | [εν] ] πληροφορια πολλη καθως οιδατε (5758) οιοι εγενηθημεν (5675) [ | [εν] ] υμιν δι υμας
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܡܣܰܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܰܢ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܡܶܠܶܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܗܘܳܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܚܰܝܠܳܐ ܘܰܒ݂ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܘܒ݂ܰܦ݁ܝܳܣܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܗܘܰܝܢ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile