Lectionary Calendar
Sunday, March 3rd, 2024
the Third Sunday of Lent
There are 28 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 5:9

New American Standard Bible
1 Peter 5:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But resist him, firm in {your} faith, knowing that the same experiences of suffering are being accomplished by your brethren who are in the world.
NA26 – ἀντίστητε (5628) στερεοὶ τῇ πίστει, εἰδότες (5761) τὰ αὐτὰ τῶν παθημάτων τῇ ἐν τῷ κόσμῳ ὑμῶν ἀδελφότητι ἐπιτελεῖσθαι. (5745)
WH – ω αντιστητε (5628) στερεοι τη πιστει ειδοτες (5761) τα αυτα των παθηματων τη εν [ τω | [τω] ] κοσμω υμων αδελφοτητι επιτελεισθαι (5745)
PES – ܩܽܘܡܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܠܩܽܘܒ݂ܠܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܫܰܪܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܕ݂ܰܥܘ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܥܰܠ ܐܰܚܰܝܟ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܥܳܠܡܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܫܶܐ ܥܳܪܨܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile