Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 5:2

New American Standard Version
1 Peter 5:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – shepherd the flock of God among you, exercising oversight not under compulsion, but voluntarily, according to {the will of} God; and not for sordid gain, but with eagerness;
NA26 – ποιμάνατε (5657) τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον τοῦ θεοῦ ἐπισκοποῦντες (5723) μὴ ἀναγκαστῶς ἀλλὰ ἑκουσίως κατὰ θεόν, μηδὲ αἰσχροκερδῶς ἀλλὰ προθύμως,
WH – ποιμανατε (5657) το εν υμιν ποιμνιον του θεου [ | [επισκοπουντες] (5723) ] μη αναγκαστως αλλα εκουσιως [ | κατα θεον ] μηδε αισχροκερδως αλλα προθυμως
PES – ܪܥܰܘ ܡܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܡܰܫܠܡܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܰܣܥܽܘܪܘ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܺܬ݂ ܠܳܐ ܒ݁ܰܩܛܺܝܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܠܳܐ ܒ݁ܝܽܘܬ݂ܪܳܢܶܐ ܛܰܢܦ݁ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܠܶܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile