Lectionary Calendar
Saturday, September 30th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 4:15

New American Standard Version
1 Peter 4:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Make sure that none of you suffers as a murderer, or thief, or evildoer, or a troublesome meddler;
NA26 – μὴ γάρ τις ὑμῶν πασχέτω (5720) ὡς φονεὺς κλέπτης κακοποιὸς ὡς ἀλλοτριεπίσκοπος·
WH – μη γαρ τις υμων πασχετω (5720) ως φονευς η κλεπτης η κακοποιος η ως αλλοτριεπισκοπος
PES – ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܐܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܳܐ ܐܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܥܳܒ݂ܶܕ݂ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܚܳܐܶܫ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile