Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 3:15

New American Standard Version
1 Peter 3:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but sanctify Christ as Lord in your hearts, always {being} ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence;
NA26 – κύριον δὲ τὸν Χριστὸν ἁγιάσατε (5657) ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἕτοιμοι ἀεὶ πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι (5723) ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος,
WH – κυριον δε τον χριστον αγιασατε (5657) εν ταις καρδιαις υμων ετοιμοι αει προς απολογιαν παντι τω αιτουντι (5723) υμας λογον περι της εν υμιν ελπιδος αλλα μετα πραυτητος και φοβου
PES – ܐܶܠܳܐ ܩܰܕ݁ܶܫܘ ܒ݁ܠܶܒ݁ܰܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܛܰܝܒ݂ܺܝܢ ܠܡܰܦ݁ܰܩ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܠܟ݂ܽܠ ܕ݁ܬ݂ܳܒ݂ܰܥ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܣܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile