Lectionary Calendar
Thursday, September 28th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 2:7

New American Standard Version
1 Peter 2:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – This precious value, then, is for you who believe; but for those who disbelieve, "" , {stone,}"
NA26 – ὑμῖν οὖν τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν· (5723) ἀπιστοῦσιν (5723) δὲ λίθος ὃν ἀπεδοκίμασαν (5656) οἱ οἰκοδομοῦντες (5723) οὗτος ἐγενήθη (5675) εἰς κεφαλὴν γωνίας
WH – υμιν ουν η τιμη τοις πιστευουσιν (5723) απιστουσιν (5723) δε λιθος ον απεδοκιμασαν (5656) οι οικοδομουντες (5723) ουτος εγενηθη (5675) εις κεφαλην γωνιας
PES – ܠܟ݂ܽܘܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile