Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 2:20

New American Standard Version
1 Peter 2:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For what credit is there if, when you sin and are harshly treated, you endure it with patience? But if when you do what is right and suffer {for it} you patiently endure it, this {finds} favor with God.
NA26 – ποῖον γὰρ κλέος εἰ ἁμαρτάνοντες (5723) καὶ κολαφιζόμενοι (5746) ὑπομενεῖτε; (5692) ἀλλ εἰ ἀγαθοποιοῦντες (5723) καὶ πάσχοντες (5723) ὑπομενεῖτε, (5692) τοῦτο χάρις παρὰ θεῷ.
WH – ποιον γαρ κλεος ει αμαρτανοντες (5723) και κολαφιζομενοι (5746) υπομενειτε (5692) αλλ ει αγαθοποιουντες (5723) και πασχοντες (5723) υπομενειτε (5692) τουτο χαρις παρα θεω
PES – ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܶܛܽܠ ܣܰܟ݂ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܡܣܰܝܒ݁ܪܺܝܢ ܐܽܘܠܨܳܢܶܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܡܳܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܘܳܠܨܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܰܡܣܰܝܒ݁ܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܝܳܪܒ݁ܳܐ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile