Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 2:14

New American Standard Version
1 Peter 2:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – or to governors as sent by him for the punishment of evildoers and the praise of those who do right.
NA26 – εἴτε ἡγεμόσιν ὡς δι αὐτοῦ πεμπομένοις (5746) εἰς ἐκδίκησιν κακοποιῶν ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν·
WH – ειτε ηγεμοσιν ως δι αυτου πεμπομενοις (5746) εις εκδικησιν κακοποιων επαινον δε αγαθοποιων
PES – ܘܰܠܕ݂ܰܝܳܢܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܶܢܶܗ ܡܶܫܬ݁ܰܕ݁ܪܺܝܢ ܠܰܬ݂ܒ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܣܟ݁ܠܳܢܶܐ ܘܰܠܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܰܝ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile