Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 2:12,14

New American Standard Version
1 Peter 2:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Keep your behavior excellent among the Gentiles, so that in the thing in which they slander you as evildoers, they may because of your good deeds, as they observe {them,} glorify God in the day of visitation.
NA26 – τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἔχοντες (5723) καλήν, ἵνα, ἐν καταλαλοῦσιν (5719) ὑμῶν ὡς κακοποιῶν, ἐκ τῶν καλῶν ἔργων ἐποπτεύοντες (5723) δοξάσωσιν τὸν θεὸν ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς.
WH – την αναστροφην υμων εν τοις εθνεσιν εχοντες (5723) καλην ινα εν ω καταλαλουσιν (5719) υμων ως κακοποιων εκ των καλων εργων εποπτευοντες (5723) δοξασωσιν (5661) τον θεον εν ημερα επισκοπης
PES – ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪܺܝܢ ܗܽܘܦ݁ܳܟ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܡܶܠܶܐ ܒ݁ܺܝܫܳܬ݂ܳܐ ܢܶܚܙܽܘܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܫܰܦ݁ܺܝܪܶܐ ܘܰܢܫܰܒ݁ܚܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܒ݂ܽܘܚܪܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
1 Peter 2:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – or to governors as sent by him for the punishment of evildoers and the praise of those who do right.
NA26 – εἴτε ἡγεμόσιν ὡς δι αὐτοῦ πεμπομένοις (5746) εἰς ἐκδίκησιν κακοποιῶν ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν·
WH – ειτε ηγεμοσιν ως δι αυτου πεμπομενοις (5746) εις εκδικησιν κακοποιων επαινον δε αγαθοποιων
PES – ܘܰܠܕ݂ܰܝܳܢܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܶܢܶܗ ܡܶܫܬ݁ܰܕ݁ܪܺܝܢ ܠܰܬ݂ܒ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܣܟ݁ܠܳܢܶܐ ܘܰܠܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܥܳܒ݂ܕ݁ܰܝ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile