Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 Peter 1:10

New American Standard Version
1 Peter 1:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – As to this salvation, the prophets who prophesied of the grace that {would come} to you made careful searches and inquiries,
NA26 – Περὶ ἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ ἐξηραύνησαν προφῆται οἱ περὶ τῆς εἰς ὑμᾶς χάριτος προφητεύσαντες, (5660)
WH – περι ης σωτηριας εξεζητησαν (5656) και εξηραυνησαν (5656) προφηται οι περι της εις υμας χαριτος προφητευσαντες (5660)
PES – ܗܳܢܽܘܢ ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܥܰܩܶܒ݂ܘ ܗ݈ܘܰܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܢܰܒ݁ܺܝܘ ܥܰܠ ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile