Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 John 5:4

New American Standard Version
1 John 5:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For whatever is born of God overcomes the world; and this is the victory that has overcome the world--our faith.
NA26 – ὅτι πᾶν τὸ γεγεννημένον (5772) ἐκ τοῦ θεοῦ νικᾷ (5719) τὸν κόσμον· καὶ αὕτη ἐστὶν (5748) νίκη νικήσασα (5660) τὸν κόσμον, πίστις ἡμῶν.
WH – οτι παν το γεγεννημενον (5772) εκ του θεου νικα (5719) τον κοσμον και αυτη εστιν (5719) η νικη η νικησασα (5660) τον κοσμον η πιστις ημων
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܺܝܠܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܙܳܟ݂ܶܐ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܗ݈ܝ ܙܳܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܙܟ݂ܳܬ݂ܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܰܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile