Lectionary Calendar
Tuesday, November 28th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 John 5:10

New American Standard Version
1 John 5:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The one who believes in the Son of God has the testimony in himself; the one who does not believe God has made Him a liar, because he has not believed in the testimony that God has given concerning His Son.
NA26 – πιστεύων (5723) εἰς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ ἔχει (5719) τὴν μαρτυρίαν ἐν ἑαυτῷ· μὴ πιστεύων (5723) τῷ θεῷ ψεύστην πεποίηκεν (5758) αὐτόν, ὅτι οὐ πεπίστευκεν (5758) εἰς τὴν μαρτυρίαν ἣν μεμαρτύρηκεν (5758) θεὸς περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ.
WH – ο πιστευων (5723) εις τον υιον του θεου εχει (5719) την μαρτυριαν εν [ | ] ο μη πιστευων (5723) τω θεω ψευστην πεποιηκεν (5758) αυτον οτι ου πεπιστευκεν (5758) εις την μαρτυριαν ην μεμαρτυρηκεν (5758) ο θεος περι του υιου αυτου
PES – ܟ݁ܽܠܡܰܢ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܗܳܕ݂ܶܐ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܳܐ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ ܒ݁ܰܕ݂ܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܠܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܣܗܶܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܒ݁ܪܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile