Lectionary Calendar
Tuesday, September 26th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: 1 John 2:7

New American Standard Version
1 John 2:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Beloved, I am not writing a new commandment to you, but an old commandment which you have had from the beginning; the old commandment is the word which you have heard.
NA26 – Ἀγαπητοί, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω (5719) ὑμῖν, ἀλλ ἐντολὴν παλαιὰν ἣν εἴχετε (5707) ἀπ ἀρχῆς· ἐντολὴ παλαιά ἐστιν (5748) λόγος ὃν ἠκούσατε. (5656)
WH – αγαπητοι ουκ εντολην καινην γραφω (5719) υμιν αλλ εντολην παλαιαν ην ειχετε (5707) απ αρχης η εντολη η παλαια εστιν (5719) ο λογος ον ηκουσατε (5656)
PES – ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܰܝ ܠܰܘ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݂ܳܐ ܟ݁ܳܬ݂ܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܥܰܬ݁ܺܝܩܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܒ݁ܪܺܫܺܝܬ݂ ܦ݁ܽܘܩܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܬ݁ܺܝܩܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile